Dražby

Výhodou využitia dobrovoľnej dražby pre predaj veci je nepochybne transparentnosť a rýchlosť tohto postupu, pri ktorom je zároveň zabezpečená dostatočná informovanosť prípadných záujemcov o kúpu. Vzhľadom na skutočnosť, že dobrovoľné dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov je oprávnený organizovať dražbu výlučne subjekt, ktorému bola udelená koncesná listina, je zaručená aj profesionálna úroveň priebehu dražby.


Chcete kúpiť nehnuteľnosť na dražbe ?


Pri kúpe nehnuteľností je možné využiť aj možnosť poskytnutia úveru bankovými inštitúciami. Tu je potrebné informovať sa priamo vo svojej banke za akých podmienok je banka ochotná pomôcť účastníkovi získať predmet dražby.


Kto môže byť účastníkom dražby

 • osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú, podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.
 • štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.


Ak ste sa rozhodli zúčastniť sa dražby, potrebujete nasledovné doklady a listiny

 • Právnická osoba - výpis z obchodného registra (originál), príp. notársky overenú fotokópiu, preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, v prípade, že účastník dražby nie je štatutárom právnickej osoby aj splnomocnenie konať za právnickú osobu, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára.
 • Fyzická osoba – podnikateľ - výpis živnostenského oprávnenia (originál), príp. notársky overenú fotokópiu a preukaz totožnosti, v prípade zastupovania inou osobou je potrebné doložiť aj splnomocnenie konať za fyzickú osobu - podnikateľa, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára.
 • Fyzická osoba – nepodnikateľ - preukaz totožnosti, v prípade zastupovania inou osobou je potrebné doložiť aj splnomocnenie konať za fyzickú osobu, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára. Ak nadobúdate predmet dražby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pripravte si aj údaje o manželskom partnerovinosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, v prípade, že účastník dražby nie je štatutárom právnickej osoby aj splnomocnenie konať za právnickú osobu, pričom podpis splnomocnenca je nutné overiť u notára.


V prípade, že dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný túto zložiť , inak sa dražby nemôže zúčastniť. Dražobná zábezpeka sa skladá dražobníkovi na účet alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v oznámení o dražbe. Bližšie podmienky zloženia dražobnej zábezpeky sú uvedené v Oznámení o konkrétnej dražbe. Spravidla dražobník umožňuje zložiť zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky až do otvorenia dražby.


Účastník dražby je povinný predložiť písomné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby, ktorého predtlačený formulár je k dispozícii u licitátora priamo na dražbe.


Účastníkom dražby nesmú byť:

 • osoby, ktoré nemôžu nadobúdať vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby (napr. nadobúdanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cudzozemcami v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon).
 • osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.
 • osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.
 • osoby, ktoré nezložili dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka, nikto nemôže za nich dražiť.
 • dlžník a manžel dlžníka, nikto nemôže dražiť v ich mene.


Taktiež nesmie byť účastníkom dražby:

 • dražobník
 • zamestnanci, štat. orgán, člen št. orgánu, prokurista alebo spoločník dražobníka
 • osoba blízka osobám uvedeným v písm. a) a b)
 • právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a zák. č. 513/1991 Z.z.) dražobník alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka v čase keď sa uskutočňuje dražba
 • právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom
 • právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a Zák. č. 513/1991 Z.z.) osoba uvedená v písm. a) až e) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.


Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.


Bližšie informácie o konkrétnych dražbách nájdete na www.rpp.skNajčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky