Prideľovanie bytov


Prideľovanie nájomných bytov
v zmysle Smernice č. 01/2007/NO


V tejto sekcii "prideľovanie bytov" sú uvedené nasledovné kroky od podania žiadosti o pridelenie bytu po jej zaradenie do Bytovej komisie Matra, n. o. a jej posúdenie. V prvom kroku sú uvedené kritéria, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať v zmysle "Smernice č. 01/2007/NO - Prideľovanie nájomných bytov".

Evidencia žiadateľov o byt

1.  Žiadatelia sú zaraďovaní chronologicky.
2.  Žiadosť musí mať písomnú formu s kontaktnou adresou a vlastnoručným
     podpisom.
3.  Žiadateľ, ktorý má dlh voči organizácii Matra n.o., ako správcovi nájomných     
     bytov Mesta Martin, nebude do zoznamu žiadateľov o byt zaradený.
4.  Zaradený žiadateľ je povinný oznamovať každú zmenu údajov v žiadosti.
5.  Žiadosť sa každoročne obnovuje písomnou formou do 31.1. príslušného
     kalendárneho roku.
6.  Neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov.

1. krok = PODANIE ŽIADOSTI

Kritériá, ktoré musí žiadateľ spĺňať:
-  dovŕšenie 18 rokov
-  trvalý pobyt prípadne prechodný pobyt v Martine minimálne 1 rok
-  nie je vlastníkom bytu, rodinného domu, stavebníkom domu alebo bytu, nie je nájomníkom družstevného bytu
-  preukázanie schopnosti platiť nájomné a za služby spojené s užívaním bytu

2. krok = EVIDENCIA ŽIADOSTI

Po predložení :
-  žiadosti o pridelenie bytu,
-  čestného vyhlásenia / II. strana žiadosti /,
-  dokladu na preukázanie schopnosti platiť nájomné a za služby spojené
    s užívaním bytu,
-  a overení trvalého alebo prechodného pobytu
BUDE  ŽIADOSŤ  O  PRIDELENIE  BYTU  ZAEVIDOVANÁ.


3. krok = ZAEVIDOVANÁ ŽIADOSŤ
Bude:
-  podľa žiadosti o veľkosť bytu   /garsónka, 1,2 alebo 3 izbový /,
-  podľa žiadosti o druh bytu  / nájomný v dome na odpredaj, nájomný,  sociálny
  ( Na Kameni, Bambusy ), bezbariérový /,
-  nájomné byty postavené z prostriedkov ŠFRB - pridelenie určuje osobitná
   smernica,
-  alebo náhradné ubytovanie obytná miestnosť  - ubytovňa Šoltésová 13
ZARADENÁ  DO  BYTOVEJ  KOMISIE.

4. krok = BYTOVÁ  KOMISIA

-  uvedenú žiadosť individuálne posúdi na základe kritérií naliehavosti
   pridelenia bytu  / zdravotné dôvody, žiadateľ býva v zdravotne
   nevyhovujúcom byte, sociálne odkázaní žiadatelia ... /,
-  pri prideľovaní musí prihliadať na splnenie kritérií , ktoré sú stanovené
   osobitnými zákonmi,
-  rozhodne o pridelení alebo zamietnutí žiadosti a písomnou formou oznámi
    svoje rozhodnutie žiadateľovi.

 Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky