Privátna zóna
Login:
Heslo:

Bytová komisia

Bytová komisia Matra, n. o. je samostatný poradný orgán riaditeľa neziskovej organizácie Matra, n. o., Martin, ktorá plní úlohy určené podľa "Štatútu Bytovej komisie Matra, n. o." a vyplývajúce z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, interných riadiacich aktov neziskovej organizácie a zmluvných záväzkov neziskovej organizácie Matra, n. o., Martin.

Úlohou Bytovej komisie Matra, n. o. je najmä posudzovanie podaných žiadostí o pridelenie nájomného bytu a riešenie ostatných otázok, ktoré súvisia s bývaním, napr. vzájomná výmena bytov, prechod nájmu bytu, prenájom bytu, odpredaj bytu a pod... (viď  čl. 4 Štatút Bytovej komisie Matra, n.o..).

Download
rokovaci-poriadok.pdfTu nájdete "Rokovací poriadok Byt.komisie Matra, n. o.".
statut-bytova-komisia.pdfTu nájdete "Štatút Bytovej komisie Matra, n. o.".AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup