Informácie pre vás

 • Oznámenie pre vlastníkov bytov | 03.01.2022

 • Nahlasovanie zmeny počtu osôb a zmeny adresy vlastníka bytu d 1.1.2022

  V zmysle §11 ods.9 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je vlastník bytu povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.

  Vlastník bytu je povinný oznámiť správcovi svoju adresu a každú jej zmenu, hlavne v prípade, ak vlastník byt neužíva a používa inú adresu ako je adresa bytu, ktorého je vlastníkom.

  Oznámenie je možné podať
  - osobne u správcu t.j. počas stránkových hodín na klientskom centre Matra, n.o.
  - písomne na adresu správcu
  - elektronicky v sekcii kontakt

  Upozorňujeme vlastníkov bytov, že zmeny počtu osôb nahlásené až po ukončení roka 2022, nebudú akceptované.

  Taktiež sa po ukončení roka 2022 nebudú vyplňovať formuláre Osobomesiace a do ročného vyúčtovania nákladov správca použije osobomesiace nahlásené v priebehu roka.

  Čítajte viac

Kontaktné informácie

 • Matra n.o.
  Šoltésovej 105/23
  036 01 Martin
  Slovensko

  IČO: 379 777 33
  DIČO 202 191 46 20
  IČ DPH: SK 202 191 46 20
  Štatutár: Mgr. Ján Gallo, MBA

  Telefón: +421 43 4444 333
  Fax: +421 43 4444 313
  WWW: www.matramartin.sk

  Pozor zmena otváracích hodín

Najčastejšie otázky

 • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


  Technické otázky

  Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
  ...
Všetky otázky