Privátna zóna
Login:
Heslo:

Identifikačné údaje

 

Názov organizácie: Matra, n. o.
Sídlo organizácie:   Šoltésovej 105/23, 036 01  Martin
IČO:                     379 777 33
DIČ:                     202 191 46 20
IČ DPH:                SK 202 191 46 20
Štatutár:               Mgr. Ján Gallo, MBA
Registrácia:           Obvodný úrad v Žiline, registračné číslo: OVVS/NO-13/04

                           

 

 

 

 

 

 
AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup