Privátna zóna
Login:
Heslo:

Príhovor riaditeľa z výročnej správy 2014

Vážení občania mesta Martin, klienti,

počas roku 2014 organizácia Matra, n. o. pri plnení svojich úloh postupovala v zmysle štatútu neziskovej organizácie, zákona o neziskových organizáciách a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a dodržiavala interné predpisy organizácie. Mesto Martin má za posledné roky problém s negatívnym demografickým vývojom a preto prioritou pre nasledujúce obdobie bude snaha o výstavbu čo najväčšieho počtu bytov, a uspokojiť čo najväčší počet žiadateľov.AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup