Privátna zóna
Login:
Heslo:

Smernice

V sekcii "Smernice" nájdete "Vnútropodnikovú smernicu č. 01/2007/NO pre prideľovanie nájomných bytov" a "Dodatok č. 1 k Smernici č. 01/2007/NO", ktorá upravuje podmienky evidencie žiadostí, kritéria pre prideľovanie bytov, podmienky nájmu bytu, podmienky nájmu obytnej miestnosti, podnájom bytu a správy bytov v bytových domoch v meste Martin (napr. BD Alexyho 2, 4, BD A. Pietra 25, BD Komenského 1, BD Lokalita na Kameni 1, BD Bambusky, BD E. B. Lukáča 8.... - viď sekcia fotogaléria). 

"Smernicu č. 02/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov, na výstavbu, ktorých boli poskytnuté prostriedky štátu" a "Dodatok č. 1 k Smernici č. 02/2007/NO", ktorá upravuje podmienky prideľovania nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu (BD Ševčenkova 7, 8, BD E. B. Lukáča 10, BD Kijevská 3-6 - viď sekcia fotogaléria).

V sekcii "Prideľovanie bytov" nájdete postup prideľovania nájomných bytov v zmysle Smernice č. 01/07/NO.

Download
dodatok1-smernica-sfrb.pdfTu nájdte "Dodatok č. 1 k Smernici 02/2007/NO".
dodatokc1-najomne-byty.pdfTu nájdete dodatok č. 1 k Smernici č. 01/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov
smernica-byty-sfrb.pdfTu nájdete "Smernicu č. 02/2007/NO o prideľovaní nájomných bytov, na výstavbu, ktorých boli poskytnuté prostriedky štátu".
smernica-najomne-byty.pdfTu nájdete Smernicu č. 01/07/NO - Prideľovanie nájomných bytov



Aktuality



Copyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup